Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Pobierz

Ogólne uwagi dotyczące realizacji programu wychowawczo -profilaktycznego w szkoleRealizując założenia Programu, o prócz działań standardowych lub wynikających z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego i założeń podstawy programowej w naszej szkole podejmowaliśmy wiele innych form zajęć, które przyniosły wiele korzyści, były atrakcyjne w formie i skuteczne w zakresie edukacyjnym i profilaktycznym .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS II w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 Zespół wychowawców klas II tworzą: kl. IIa - Janusz Kowalski kl. IIb - Jolanta Burtin kl. IIc - Agata Dzięciołowska - przewodnicząca kl. IId - Andrzej Ziółkowski Rozwój intelektualny 1.Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktycznego jest spójny ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania, Wewnątrzszkolnym .. tematyki oraz form realizacji.. Sprawozdania - 2 sem.. Uczniowie klas 1-3 - 96 2.. Sprawozdanie z PPS - 2sem 19-20.. W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte w6.. Wnioski z ewaluacji stanowią jeden z elementów koniecznych do konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego w kolejnym roku szkolnym.Sprawozdanie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE z realizacji szkoleń pn. "Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej" Reforma edukacji zakłada m. in..

Sprawozdanie z programu wychowawczo-profilaktycznego.

670 kB) Sprawozdanie z realizacji II etapu programu "Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej"(pdf.. Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem .wnioski z diagnozy środowiska szkolnego wykonanej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.. Program wychowawczo-profilaktyczny - sprawozdanie I semestr 2020/2021.. Rola i zadania nauczycieli, pedagogów i rodziców w tworzeniu i realizacji programu.. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).Celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły jest wychowanie absolwenta, który w swoim życiu kieruje się wartościami ważnymi dla jednostki i społeczeństwa, a mianowicie: 1) jest rozumny: - lubi i chce się uczyć, - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości, Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizują : dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji, eksperci z zewnątrz ( w tym specjaliści z instytucji współpracujących ze szkołą w zakresie wychowania i bezpieczeństwa).. w roku szkolnym 2017/2018.. Szkoła Podstawowa w Krajnie.. Podstawą do opracowania PWP jest przeprowadzana co roku analiza sytuacjiwniosków ze sprawozdania z programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020, z którego wynika, że: o zaplanowane działania, które nie zostały zrealizowane z powodu pandemii koronawirusa, należy w miarę możliwości podjąć w roku szkolnym 2020/2021,Strona 12 z 28 SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO Ewaluacja Programu będzie się opierała na następujących działaniach: - Ewaluacja wewnętrzna..

Treści szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego są spójne ze ...I.

- Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego.Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.. Sprawozdania ze stopnia realizacji zadań wynikających z programu opracowywane przez: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologa, bibliotekarzy, opiekunów kół .SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY SZKOŁY - I semestr 2020/21.. Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249);Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego "Bezpieczni w komputerowym świecie" Author: Exadium Last modified by: Operator Created Date: 1/28/2008 6:51:00 PM Other titles: Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego "Bezpieczni w komputerowym świecie"1 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BIAŁYMSTOKU(W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU) NA ROK SZKOLNY 2021-22 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r..

Sporządzenie raportu z ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021.

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 niezbędne stało się wprowadzenie zmian w Programie, które maja wspomagać naszych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli w nauce, pracy, zachowaniu zdrowia fizycznego iSprawozdania.. Zmiany te zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.· współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, · reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,1.. ANALIZA UZYSKANYCH ODPOWIEDZI 1.. 2. rozwijanie postaw moralnych zgodnych z przyjętym systemem .Szkoła Podstawowa im.. Prezentacja profilaktyczna 2021-05-31 18:02:27 Dzień Mamy i Dzień Taty 2021-05-31 17:44:51SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMÓW WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI Zadaniem badań ewaluacyjnych jest dostarczenie wielopłaszczyznowego oglądu, który pozwalałby oszacować efektywność i jakość programu w kategoriach poprawy jakości, wzrostu wiedzy i umiejętności, zmiany postaw, stosowania standardów i wielu innychProgramu wychowawczo-profilaktycznego Na rok szkolny 2020/2021 Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego ..

1079 kB) Materiały opracowane podczas programu.

Program wychowawczo-profilaktyczny w XV LO jest wynikiem diagnozy oraz raportu z ewaluacji dotychczasowych działań .. 2.Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 działalność wychowawczo-profilaktyczna Szkoły ukierunkowana była w sposób szczególny na: 1. wskazywanie społecznie akceptowanego systemu wartości.. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno-opiekuńczego - 2sem 19-20. zmiany w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły/placówki.. Uwagi 1.. Naniesienie zmian w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym.. Materiały szkoleniowe.Pod koniec roku szkolnego Zespół wykonuje (auto)ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego, czyli działania weryfikujące efektywność jego realizacji.. Pierwsza odnosi się do działań z zakresu wychowania i profilaktyki zrealizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, druga natomiast do procedury "Niebieska Karta".SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRODRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły był realizowany zgodnie z planem.. Uczniowie klas 4-8 - 61Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno- Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Rymaniu I semestr roku szkolnego 2018/2019 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły, który został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2018r.Przykładowe cele i zadania w programie wychowawczo - profilaktycznym, zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa i wytycznymi MEN.. Sprawozdanie pedagoga dotyczące sytuacji opiekuńczo-Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego do realizacji w roku szkolnym 2020/2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt